V návaznosti na materiál “Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021”, zveřejněný MŠMT ČR dne 5. 1. 2021, platí pro aktuální pololetí tyto zásady při hodnocení žáků:

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel popsaných v klasifikačním řádu školy. Zároveň však bude vzhledem k epidemiologické situaci při hodnocení zohledněn vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí dle § 184a odst. 3 školského zákona.

Hodnocení za celé pololetí bude mít kombinovanou formu:

1. Slovní:

  • odborný výcvik v oboru Pečovatelské služby – slovní popis dovedností, které si žák osvojil a které naopak si ještě musí osvojit
  • v individuálních případech mohou být hodnoceny slovně i jiné předměty.

2. Klasifikací – klasifikační stupeň 1 – 5: ve všech ostatních předmětech v rámci klasifikačních stupňů daných klasifikačním řádem.

Hodnocení bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů z prezenční a distanční výuky, ale bude též přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl.

V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nebude mít škola dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, na výpisu z vysvědčení bude napsáno „Nehodnocen“. V takovém případě se stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, žákovi zůstane v daném předmětu „Nehodnocen“.

Vydávání výpisů z vysvědčení

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola sdělí nejpozději do 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům formou zpřístupnění ve školním informačním systému.

Mgr. Michaela Pitterová
ředitelka školy