Podmínky přijetí:

  • ukončení povinné školní docházky (i na úrovni nižší než deváté třídy ZŠ);
  • včasné doručení řádně vyplněné přihlášky se všemi součástmi podle bodu 1;
  • prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů (viz přijímací řízení);
  • cizinci musí v rozhovoru prokázat schopnost komunikace v českém jazyce;
  • dosažení aspoň 15 bodů v přijímacím řízení, přičemž minimálně 10 bodů musí být z praktické zkoušky.

Přijímací řízení:

Praktická zkouška, která se skládá:

  • z převlékání lůžka (hodnocení zručnosti)                                     max. 10 bodů
  • dovednosti z kuchyně (čištění zeleniny; hodnocení zručnosti) max. 10 bodů

Ústní pohovor, který hodnotí:

  • porozumění textu                                                                               max. 3 body
  • zájem o obor                                                                                        max. 3 body

Hodnocení prospěchu ze základní školy

Součet bodů z průměru známek za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Pokud vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ připadlo na 2. pololetí školního roku 2019/2020, bude hodnoceno vysvědčení z 1. pololetí tohoto ročníku.

Průměr 1,00 – 20 bodů za jedno pololetí                                                max. 40 bodů

za každé zvýšení průměru známek o 0,3 se odečítají 2 body; za každý snížený stupeň z chování se k průměru připočítává 0,3.

Získané základní vzdělání (nebo aktuálně probíhající vzdělávání v 9. ročníku ZŠ)    5 bodů

Přijetí v pořadí podle získaných bodů až do naplnění stavu. Při rovnosti bodů rozhoduje datum podání přihlášky ke studiu.