Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

ID uchazečevýsledek přijímacího řízení
31přijat
43přijat
29přijat
47přijat

První přijatý uchazeč oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel získal celkem 39 bodů, poslední přijatý uchazeč získal celkem 36 bodů.

Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (tj. do 10. 6. 2022), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.