Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

ID uchazečevýsledek přijímacího řízení
40přijat
44přijat
37přijat
46přijat
35přijat
32přijat
30přijat

První přijatý uchazeč oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby získal celkem 45 bodů, poslední přijatý uchazeč získal celkem 28 bodů.

Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (tj. do 6. 5. 2022), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.