Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

ID uchazečevýsledek přijímacího řízení
15přijat
3přijat
27přijat
4nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

První přijatý uchazeč oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby získal celkem 38 bodů, poslední přijatý uchazeč získal celkem 26 bodů.

Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (tj. do 6. 5. 2022), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Pokud nebude uchazeč přijat, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat odvolání proti rozhodnutí ředitele.

Podmínky přijímacího řízení:
Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku, splnili podmínky přijímacího řízení a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel:
– uchazeči získávají body podle průměru známek v 1. pololetí posledního navštěvovaného ročníku ZŠ a za přijímací zkoušku
– pořadí uchazečů je dáno počtem získaných bodů
– podmínkou přijetí je dosažení aspoň 15 bodů v přijímacím řízení, přičemž minimálně 10 bodů musí být z praktické zkoušky.

V případě, že po zveřejnění výsledku přijímacího řízení uchazeč zjistí, že nebyl přijat, má možnost před vydáním písemného rozhodnutí, v souladu s § 38 a § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Této možnosti můžete využít v termínu do 29. 4. 2022 v budově školy v kanceláři po předchozí telefonické domluvě.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.