Dne 20. 4. od 17.30 se budou konat třídní schůzky, prezenčně v budově školy.

Zákonní zástupci nezletilých žáků při nich budou moci volit zástupce (zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků) do školské rady.

Pedagogové a zletilí žáci budou moci volit své zástupce do školské rady o přestávkách během celého dne. Podrobnosti budou vyvěšeny na nástěnce ve škole.

Školská rada je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada schvaluje změny školního řádu, klasifikačního řádu, výroční zprávu, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, projednává návrh rozpočtu školy a inspekční zprávy České školní inspekce, může podávat podněty a oznámení ředitelce a zřizovateli.
Od členů školské rady se tedy vyžaduje předem si přečíst příslušné dokumenty, případně navrhovat změny, a pak na setkání věc prodiskutovat a hlasovat o ní.
Školská rada naší školy má 3 členy: pedagoga, který je volen pedagogy školy, zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (volen zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků), osobu jmenovanou zřizovatelem. Funkční období členů jsou 3 roky.
Zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků přestává být členem rady, když příslušný žák přestane být žákem školy.
Rada se schází 2x až 3x do roka.