V prvním kole přijímacího řízení byli přijati tito uchazeči:

Obor Ošetřovatel

byli přijati uchazeči s registračními čísly:
2
7
9
10
12
13
14

Obor Pečovatelské služby

byli přijati uchazeči s registračními čísly:
3
4
6
11

V Praze 23. 4. 2019

Mgr. Michaela Pitterová
ředitelka školy