Ředitelka DKSŠ Praha 8 v souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle ustanovení vyhlášky č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

1. Termín podání přihlášek

Uchazeč podává přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2019 osobně nebo poštou.
Tiskopis přihlášky lze stáhnout zde.

Součástí přihlášky musí být:

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, potvrzené ředitelem příslušné základní školy, nebo jejich ověřené kopie,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor: na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.,“ případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.

2. Organizace přijímacího řízení

Ve stanoveném termínu se koná přijímací pohovor (nikoli přijímací zkoušky). Při pohovoru bude uchazeči přiděleno registrační číslo na jehož základě bude informován o výsledku přijímacího řízení.
V roce 2019 přijímací pohovor se bude konat 23. 4.

3. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 • Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
 • Seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž na webových stránkách školy (§ 60e a § 183 odst. 2 školského zákona).
 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 26. 4. 2019.

4. Zápisový lístek (ZL)

 • Úspěšný uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého úspěšného uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na CSŠJB Praha odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží ZL v této ZŠ. V ostatních případech vydá ZL krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče. Uchazeči s trvalým bydlištěm na území hl.m. Prahy mohou získat formulář žádosti zde.

5. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů

obor kód počet žáků
Ošetřovatel 53-41-H/01 30
Pečovatelské služby 75-41-J/01 20

6. Kritéria přijímacího řízení

Ošetřovatel
Podmínky přijetí:

 • ukončení povinné školní docházky se získaným základním vzděláním;
 • včasné doručení řádně vyplněné přihlášky se všemi součástmi podle bodu 1;
 • absolvování pohovoru, který je zaměřen na důvody a předpoklady uchazeče týkající se zvoleného studia; u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka.

Kritéria přijetí:

 • přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu (průměr se počítá z 2. pololetí 8. třídy ZŠ a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ; u uchazečů přicházejících ze SŠ z 2. pololetí 9. třídy ZŠ a z posledního vysvědčení na SŠ);
 • za každý druhý stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 0,3;
 • za každý třetí stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5;
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhoduje o pořadí datum podání přihlášky ke studiu.

Pečovatelské služby
Podmínky přijetí:

 • ukončení povinné školní docházky (i na úrovni nižší než deváté třídy ZŠ);
 • včasné doručení řádně vyplněné přihlášky se všemi součástmi podle bodu 1;
 • absolvování pohovoru, který je zaměřen na důvody a předpoklady uchazeče týkající se zvoleného studia; u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka.

Kritéria přijetí:

 • přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu (průměr se počítá z 2. pololetí 8. třídy ZŠ a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ; u uchazečů přicházejících ze SŠ z 2. pololetí 9. třídy ZŠ a z posledního vysvědčení na SŠ);
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhoduje o pořadí datum podání přihlášky ke studiu.

V Praze 25. ledna 2019

Mgr. Michaela Pitterová
ředitelka DKSŠ