Školní speciální pedagog působí v naší škole od 1. 9. 2020. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního speciálního pedagoga.

Podpora je směřovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem minimalizovat jejich dopad na vzdělávání. Činnost speciálního pedagoga spočívá v:

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
  • poskytnutí úvodní poradenské konzultace žákovi, který speciálního pedagoga sám vyhledá,
  • poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v mimořádně tíživé situaci,
  • vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu žáka,
  • poskytnutí metodické podpory učitelům školy i rodičům žáků.

Rodiče nezletilých žáků (resp. zletilí žáci) udělují, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas s činností školního speciálního pedagoga, včetně všech náležitostí s tím souvisejících, zejména s vedením potřebné dokumentace a její archivací podle platných předpisů. Svůj souhlas vyjádří tzv. informovaným souhlasem. Bez tohoto souhlasu speciální pedagog nemá právo poskytovat danému žákovi své služby v plném rozsahu (s výjimkou úvodní informativní konzultace).