Ředitelka Církevní střední školy Jana Boska, Vítkova 12, Praha 8 v souladu s ustanovením § 60, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle ustanovení vyhlášky č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oboru vzdělávání:

  • Obor Pečovatel (Pečovatelské služby 75-41-E/01) – tříletý učební obor s výučním listem, denní studium, uchazeči konají školní přijímací zkoušku.

Uchazeč podává přihlášku ředitelce střední školy od 21. do 24. května 2024 a to elektronicky v systému DiPSy, nebo podáním výpisu vytištěného ze systému DiPSy, nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. Tiskopis přihlášky lze stáhnout zde. Podrobnosti o podávání přihlášek jsou zveřejněny na www.prihlaskynastredni.cz.

Přílohou přihlášky musí být:

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor na formuláři školy, který je k dispozici na webu školy (www.cssjb.cz) a v papírové podobě na vrátnici školy.
  • doklad o splnění povinné školní docházky. Jako doklad slouží kopie vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, kde na zadní straně vysvědčení je doložka o splnění povinné školní docházky. Pokud uchazeč splní povinnou školní docházku až po datu podání přihlášky, doklad je třeba předložit, až bude vydán, nejpozději však 2. 9. 2024.

Termín školní přijímací zkoušky: 10. června 2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V Praze dne 14. května 2024

Mgr. Michaela Pitterová
ředitelka školy