Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Církevní střední školy Jana Boska, Vítkova 12, Praha 8 v souladu s ustanovením § 60, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle ustanovení vyhlášky č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oborů vzdělávání uvedených níže:

  • Obor Ošetřovatel (53-41-H/01) – tříletý učební obor s výučním listem, denní studium, uchazeči konají školní přijímací zkoušku.
  • Obor Pečovatel (Pečovatelské služby 75-41-E/01) – tříletý učební obor s výučním listem, denní studium, uchazeči konají školní přijímací zkoušku.

Uchazeč podává přihlášku ředitelce střední školy od 1. do 20. února 2024 a to elektronicky v systému DiPSy, nebo podáním výpisu vytištěného ze systému DiPSy, nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. Tiskopis přihlášky lze stáhnout zde. Podrobnosti o podávání přihlášek jsou zveřejněny na www.prihlaskynastredni.cz.

Přílohou přihlášky musí být:

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor na formuláři školy, který je k dispozici na webu školy (www.cssjb.cz) a v papírové podobě na vrátnici školy. Potvrzení vydané pro obor Ošetřovatel platí i pro obor Pečovatel, ale potvrzení pro obor Pečovatel není dostatečné pro obor Ošetřovatel. Uchazeči, kteří se hlásí na oba obory, předkládají tedy pouze potvrzení pro obor Ošetřovatel.
  • doklad o splnění povinné školní docházky. Jako doklad slouží kopie vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, kde na zadní straně vysvědčení je doložka o splnění povinné školní docházky. Pokud uchazeč splní povinnou školní docházku až po datu podání přihlášky, doklad je třeba předložit, až bude vydán, nejpozději však 2. 9. 2024.

Nepovinné přílohy přihlášky:

  • pro obor Ošetřovatel osvědčení o účasti v soutěžích s biologickou nebo zdravotnickou tematikou (biologická olympiáda, soutěž první pomoci)

Termíny školní přijímací zkoušky:

  • 1. termín 22. března 2024
  • 2. termín 18. dubna 2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

obor Ošetřovatel

obor Pečovatel

V Praze dne 24. ledna 2024

Mgr. Michaela Pitterová
ředitelka školy