Forma studia: denní
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15

Kritéria přijímacího řízení

Výsledky školní přijímací zkoušky

Školní přijímací zkouška se skládá z praktické zkoušky a z ústní zkoušky před tříčlennou aprobovanou komisí.

Praktická zkouška se skládá z:

  • z převlékání lůžka (hodnocení zručnosti) max. 10 bodů
  • dovednosti z kuchyně (čištění zeleniny; hodnocení zručnosti) max. 5 bodů

Ústní zkouška hodnotí:

  • porozumění textu max. 10 bodů
  • sociální dovednosti (řešení modelové komunikační situace s klientem) max. 10 bodů
  • zájem o obor max. 3 body

Způsob hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení a dílčí kritéria

Bodové výsledky dle výše uvedených kritérií budou sečteny a uchazeči budou seřazeni od nejvyššího bodového zisku (nejlepší) po nejnižší součet (nejhorší).

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů bodový výsledek z praktické zkoušky, při rovnosti následně bodový výsledek ze sociálních dovedností, při rovnosti následně bodový výsledek z porozumění textu.

Ředitelka školy stanovuje hranici úspěšnosti, kdy uchazeč musí dosáhnout aspoň 15 bodů ze školní přijímací zkoušky, přičemž minimálně 7 bodů musí být z praktické zkoušky a 5 bodů ze sociálních dovedností. Pokud uchazeč této hranice nedosáhne, nebude přijat ke studiu.

Informace o podmínkách zdravotní způsobilost ke vzdělávání

K přihlášce na obor Pečovatel je nutné doložit zdravotní způsobilost ke vzdělávání na základě nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Zdravotní způsobilost se dokládá na formuláři školy (ke stažení zde).

Do oboru vzdělání Pečovatel nemohou být přijímáni uchazeči trpící:

  • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře;
  • přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
  • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání, škola ověří během ústní části školní přijímací zkoušky, v části porozumění textu. Uchazeč musí prokázat, že je schopný porozumět psanému textu, který se týká zvoleného oboru, a je schopný reagovat na doplňující otázky.

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšné splnění je stanovena hranice 5 bodů (včetně). Pokud uchazeč nezíská aspoň 5 bodů, nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Škola bude postupovat podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Znalost českého jazyka se ověří při školní přijímací zkoušce (viz bod Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním v zahraničí).

Doložení podmínky splnění povinné školní docházky lze nahradit čestným prohlášením, pokud příslušné vysvědčení uchazeč nemůže předložit. Uchazeč zároveň doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.

Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

V řízení zahájeném podáním přihlášky sdělujeme, že dne 9. 5. 2024 v 23:59 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

S kompletním spisem se můžete seznámit od 10. 5. 2024 do 14. 5. 2024, pokud možno tak však učiňte co nejdříve, neboť již 15. 5. bude vydáno rozhodnutí. Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, tak je to možné v kanceláři školy na adrese Vítkova 12, Praha 8 – Karlín v úředních hodinách, tj. od 8:00 – 15:00. Termín případné návštěvy je nutné si předem domluvit na telefonním čísle 723 475 507, eventuálně na emailu skola@cssjb.cz.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.