Církevní střední škola Jana Boska, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID aaxmcgh, emailem na adrese skola@cssjb.cz nebo poštou na adrese Církevní střední škola Jana Boska, Vítkova 12, 186 00 Praha 8 – Karlín. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Petr Marek, email: skola@cssjb.cz

Zpracovávané osobní údaje

Na základě právního předpisu jsou zpracovávány následující osobní údaje:

O žácích zpracovává škola pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

O žákyních a studentkách ubytovaných v domově mládeže, podle § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. tyto osobní údaje: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; datum zahájení a ukončení pobytu v domově mládeže, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování ubytování, údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; označení školy, v níž se žákyně nebo studentka vzdělává.

O strávnících ve školní jídelně zpracovává škola podle § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. tyto osobní údaje: jméno a příjmení; datum narození, označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává.

O zákonných zástupcích zpracovává škola podle § 28 odst. 2 písm. i) a odst. 3 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., tyto osobní údaje: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

O zaměstnancích zpracovává škola v rámci personální a mzdové agendy a BOZP údaje dle zákona: 262/2006 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 187/2006 Sb., 155/1996 Sb., 99/1963 Sb., 89/2012 Sb., tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo bydliště, korespondenční adresa, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, počet dětí, osobní údaje osob blízkých, vzdělání, zdravotní pojišťovna, příjmy.

O jiných osobách, které jsou ve smluvním vztahu ke správci (např. dodavatelé zboží a služeb) zpracovává škola pouze údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Typicky jméno, příjmení, bydliště, sídlo firmy, datum narození.

Na základě souhlasu jsou zpracovávány následující osobní údaje:

– fotografie žáka, studentky, zaměstnance za účelem prezentace školy, domova mládeže, a zachycení jejich historie;
– kontaktní údaje žáka, studentky, zaměstnance za účelem zasílání zpráv a pozvánek na akce určené bývalým žákům a zaměstnancům.

Předávání osobních údajů jiným subjektům

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem (MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, Policie ČR, Orgán sociálně – právní ochrany dětí, Generální inspekce bezpečnostních sborů a další).

Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.