Církevní střední škola Jana Boska si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídili vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci Církevní střední školy Jana Boska již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování Církevní střední školy Jana Boska.

Jak mohu podat oznámení?
Oprávnění oznamovatelé mohou oznámení podle uvedeného zákona podat

  • telefonicky na čísle 732 661 889,
  • e-mailem na adrese rybecka@cssjb.cz,
  • osobně v termínu a místě dohodnutém telefonicky nebo e-mailem.

Aby bylo možné Vaše oznámení řádně prošetřit, prosíme o uvedení co nejvíce informací, které víte:

  • Popište jednání a osoby, kterých se týká.
  • Kdy a kde k události došlo, jak dlouho trvala?
  • Kdy a jak jste se o ní dozvěděl/a?
  • Kdo o události ví?
  • Informoval/a jste o události již někoho, jako např. vašeho nadřízeného nebo vedení?
  • Připojte k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je máte k dispozici.

Kdo může podat oznámení?
Vnitřní oznamovací systém je určen pro zaměstnance, osoby ve služebním poměru, stážisty, účastníky odborné praxe a dobrovolníky. Rozhodli jsme se vyloučit přijímání oznámení od osob, které pro [název povinného subjektu] nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Vnitřní oznamovací systém není určen pro řešení otázek běžného obchodního styku ani vyřizování oznámení o jednání v rámci jiných subjektů.

Co se s oznámením stane po jeho odeslání?
Oznámení bude doručeno tzv. příslušné osobě, která vyhodnotí jeho důvodnost, prošetří oznámené jednání a navrhne Církevní střední škole Jana Boska, jak mu předejít nebo jej napravit. Ujišťujeme Vás, že se oznámeními budeme pečlivě zabývat. Aby bylo garantováno jeho řádné prošetření, jmenovali jsme příslušnou osobou Ludmilu Rybeckou (e-mail rybecka@cssjb.cz, telefon 732 661 889). O postupu zpracování oznámení budete pravidelně informováni.

Kdo bude znát moji identitu?
Podmínkou podání oznámení je uvedení identifikačních údajů oznamovatele. Nicméně, stejně jako celý text oznámení, i identifikační údaje uvidí pouze příslušná osoba, a to za účelem důsledného vyšetření oznamovaného jednání. Ujišťujeme Vás, že veškerá komunikace s Vámi zůstane důvěrná. Zaručujeme, že v souladu s požadavky zákona příslušná osoba bez Vašeho písemného souhlasu nikomu nepředá Vaše identifikační údaje ani text oznámení.

Mohu podat oznámení anonymně?
Ne. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Církevní střední školy Jana Boska.

Jaké jednání mám oznámit?
Vnitřní oznamovací systém je určen pro oznámení jednání, které porušuje právní předpisy světského práva. Oznámení o porušení kanonickoprávních nebo morálních norem se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bez identifikačních údajů oznamovatele bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Církevní střední školy Jana Boska.

Vystavuji se podáním oznámení nějakému riziku?
Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za něž hrozí uložení pokuty ve výši do 50 000 Kč. Čestnému oznamovateli však žádné nebezpeční nehrozí. Vaše identita i text oznámení budou známy výhradně příslušné osobě. Církevní střední škola Jana Boska Vás za podání oznámení nesmí žádným způsobem postihovat.

Mám ještě jiné možnosti oznámení protiprávního jednání?
Oznámení lze také podat externím oznamovacím systémem na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Upozorňujeme ale, že k těmto oznámením nemáme přístup a nemůžeme tak nastavit případná nápravná opatření.

 

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“), si Vás dovolujeme informovat, že o Vás budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Především půjde o jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pracovní pozici a další osobní údaje, které zahrnete do oznámení.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Církevní střední škola Jana Boska (dále jen „správce“), tedy povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů. Správce můžete kontaktovat osobně, telefonicky na čísle 732 661 889 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese rybecka@cssjb.cz.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění zákonné povinnosti spočívající v přijímání a zpracování oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Budou využity k vedení evidence oznámení, za účelem řádného prošetření oznámení a navržení vhodných opatření povinné osobě podle zákona o ochraně oznamovatelů.
Osobní údaje jsou od Vás získávány prostřednictvím podání oznámení, z následné komunikace s Vámi a dále také z důkazů a od svědků, kteří budou identifikováni v průběhu prošetřování oznámení.

Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě podání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je naplnění zákonné povinnosti přijímat oznámení, řádně je zpracovávat a po dokončení zákonného postupu archivovat oznámení a související dokumenty. Poskytnutí osobních údajů je tedy zákonným a nikoli smluvním požadavkem.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům? Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?
Ne. Vaše osobní údaje správce nesmí předat třetím osobám bez Vašeho souhlasu.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne podání oznámení, neboť zákon o ochraně oznamovatelů ukládá správci povinnost po tuto dobu uchovávat oznámení a související dokumenty.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany správce. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.