Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

ID uchazečevýsledek přijímacího řízení
10přijat
16přijat
8přijat
25přijat
17přijat
1přijat
2přijat
7přijat
12přijat
5přijat
18přijat
22přijat
9přijat
11přijat
13přijat
29přijat
20přijat
21přijat
14nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

První přijatý uchazeč oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel získal celkem 38 bodů, poslední přijatý uchazeč získal celkem 24 bodů.

Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (tj. do 6. 5. 2022), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Pokud nebude uchazeč přijat, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat odvolání proti rozhodnutí ředitele.

Podmínky přijímacího řízení:
Do prvního ročníku se přijímají žáci devátého ročníku základní školy nebo uchazeči z jiných středních škol, pokud získali základní vzdělání, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel:
– uchazeči získávají body podle průměru známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a za přijímací zkoušku
– pořadí uchazečů je dáno počtem získaných bodů
– podmínkou přijetí je dosažení aspoň 15 bodů v přijímacím řízení, přičemž minimálně 10 bodů musí být z praktické zkoušky.

V případě, že po zveřejnění výsledku přijímacího řízení uchazeč zjistí, že nebyl přijat, má možnost před vydáním písemného rozhodnutí, v souladu s § 38 a § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Této možnosti můžete využít v termínu do 29. 4. 2022 v budově školy v kanceláři po předchozí telefonické domluvě.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.