Důležité informace k přijímacím zkouškám

Přijímací zkouška proběhne 5. a 10. května. Každý z uchazečů dostal pozvánku, na které je napsána hodina, kdy se má ke zkoušce dostavit. Prosíme o dodržení tohoto času, aby – vzhledem k epidemiologické situaci – nedocházelo k přílišné koncentraci osob ve škole. V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví, vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se na konání přijímacích zkoušek vztahuje povinnost testování.

Přijímacích zkoušek se může účastnit jen ten, kdo:

  • nemá příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a zároveň
  • předloží potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování musí umožnit škola, které je uchazeč žákem (základní nebo střední) a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Škola žákovi vystaví potvrzení o výsledku provedeného testu.
Uchazeči, kteří nejsou žáky žádné školy, mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotních služeb.
V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Ve výjimečných případech, dohodnutých předem s ředitelkou Církevní střední školy Jana Boska, se uchazeči umožní testování v budově školy v den přijímacích zkoušek.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní;
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb;
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

Kdo nemůže předložit doklad o negativním výsledku testu, může do 3 dnů od data konání zkoušky poslat písemnou omluvu ředitelce školy. Uchazeč má pak právo zúčastnit se náhradního termínu přijímací zkoušky. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.